Tandfickor

Symptomen för fördjupade tandfickor börjar oftast med en inflammation i tandköttet som gör det lättblödande. Det är viktigt att uppsöka tandvård direkt när symptomen visar sig.

Tandfickor är området mellan tand och tandkött där bakterier och plack kan ansamlas. Fördjupade tandköttsfickor kan uppstå mellan tänderna, men även längs tandköttets kant. Om problem uppstår är det viktigt att vända sig till en tandläkare eller tandhygienist för mätning av fickorna samt eventuell behandling.

Tandfickor är något majoriteten av människor utvecklar i viss grad. Det kan drabba alltifrån barn, till unga vuxna och den äldre generationen. Tandfickor är för de flesta synonym med sjukdomen tandlossning, “parodontit”. Symptomen börjar oftast med en inflammation i tandköttet som gör det lättblödande. Om sjukdomen vidareutvecklas börjar tänderna förlora fäste från stödjevävnaden; tandköttet och käkbenet. Detta skapar en tandficka mellan tand och tandkött. Orsaken till tandfickor är att bakterier ligger i en tandficka och börja avverka på vävnaden som utgör stödet för tanden; de äter på tandens fäste och en rörlighet i tänderna uppstår med tiden. Bortsett från bristande munhygien kan tandköttsfickor även utvecklas av genetiska skäl, en ärftlighetsfaktor har påvisats i många studier. Tandfickor är alltså inte uteslutande kopplat till en dålig munhälsa. Behandlingen går ut på att avlägsna bakterier, tandsten och sjuk vävnad för att återställa balansen i munnens bakterieflora och få en utläkning av tandfickorna.


Vad är tandfickor?

Begreppet tandficka kan definieras som området mellan tand och tandkött där bakterier och plack kan ansamlas. Det kan uppstå fickor mellan tänderna, men även vid tandköttskanten längs med utsidan och insidan av tandköttet som ligger an mot tänderna. Om man inte kan hålla rent och bakterierna får ligga där tillräckligt länge, kan de ta sig djupare och skapa ett vidgat rum mellan tand och tandkött: fickorna fördjupas och fästet förloras successivt. Detta kan orsaka att tänderna på sikt blir rörliga; parodontit utvecklas och i värsta fall börjar tänder lossna. Tandfickor kan utvecklas långsamt under en längre period, men även aggressivt. Aggressiv tandlossning innebär att tänderna förlorar omfattande fäste på kort tid. Oavsett bakomliggande orsak är det viktigt att uppsöka vård för att kunna utesluta problem eller behandla sjukdomen.


Orsaker till fördjupade tandfickor

Fördjupade tandfickor är oftast ett sjukdomsförlopp som kommer smygande, det går i många fall långsamt vilket gör att det blir svårt att upptäcka sjukdomen på egen hand. När det blir en ökning av bakterier som inte går att avlägsna med hjälp av tandborstning, tandtråd eller andra hjälpmedel orsakas det inledande stadiet: inflammation. En inflammation kännetecknas av tandkött som blöder och är ömt. Kroppen kan inte självmant göra sig av med tillväxten av bakterier och får dessa ligga i en tandficka under en längre period, blir vävnaden sjuk. Tandens fäste och stöd försvagas och vi kan se en nedbrytning av omkringliggande vävnad, detta innefattar både mjukvävnad och käkben. På sikt fortsätter inflammationen och kan leda till tandlossning; tänderna faller ut eller måste tas bort.


Symptom på tandfickor

Blir det en tillväxt av bakterier och plackansamling mellan tand och tandkött, svarar kroppen med en inflammation i tandköttet. Detta kan ses genom att tandköttet blir irriterat, blöder och oftast är illrött. Vidgas tandköttsfickorna och blir djupa, kan sjukdomen bli grav i sin natur och varbildning samt svullnad kan förekomma. Lämnas tandfickor obehandlade kan symptom som rörlighet i tänderna och värk tillträda med tiden. Tandsten bidrar till sjukdomen då det är förkalkningar längs tänder och tandköttet med “onda bakterier” som tär på stödjevävnaden, detta ger även en dålig andedräkt som inte är övergående. Det vanligaste symptomet är blödande tandkött.


När och hur ska jag söka vård?

Genom att gå på rutinkontroller hos tandläkaren minskar risken för att tandköttsfickor går obemärkta. Vid en sedvanlig undersökning görs en mätning av fickorna för att se på vilken nivå de ligger på. Avståndet mellan tand och tandkött bedöms vara mellan 2-3 mm i en frisk tand. Är dina tandfickor djupare än så, får du information om detta och i samråd upprättas en behandlingsplan för att förebygga tandlossning via stödbehandling. Missar man en årlig rutinkontroll hos tandläkaren eller tandhygienisten råder vi patienter till att söka vård när man blir uppmärksam på de vanligaste symptomen; lättblödande tandkött, dålig andedräkt och rörlighet i tänder.

Du kan boka en tid för undersökning via vår onlinebokning nedan eller ringa oss på 010 - 188 00 00. På Aqua Dental arbetar några av landets främsta och mest erfarna parodontologer, alltså specialisttandläkare inom tandlossning, som ger dig den bästa möjliga vården.

Behöver du hitta en ledig akuttid?

Så behandlas fördjupade tandfickor

Parodontiet är det som kallas för tandens upphängningsapparat. Den består av vävnader som stöder och omger tanden; tandkött, mjukvävnad och käkben. För att behandla tandfickor och få ett friskt tandkött måste man se till att rikta in en behandling för att få parodontiet att bli friskt. Till en början krävs en diagnos och att man fångar upp sjukdomen i god tid, därmed uppmanar vi starkt till du besöker tandvården med jämna mellanrum. Vid en basundersökning hos en tandläkare eller tandhygienist görs en fickdjupsmätning, blödning noteras samt vilken grad av rörlighet dina tänder har i dagsläget. Även röntgenbilder är ett led i diagnostiken för att granska och notera nedbrytning av käkbenet. Informationen används för att bedöma varje enskild tandstatus och hälsotillstånd. Denna bedömning utgör grunden för behandlingsplanen.

Tandköttsfickor är främst en konsekvens av bakterier som orsakat sjukdom i tandens fäste. För att förhindra att tandfickor fördjupas, krävs det att man vidtar åtgärder vars fokus är ett motverka fästeförlust och förebygga parodontit. Behandlingen i sig påbörjas med motiverande samtal om hur du ska sköta egenvården hemma. Rökavvänjning rekommenderas även starkt då detta kan påskynda sjukdomens utveckling. Därefter kommer ansvarig behandlare avlägsna bakteriebeläggningar, den sjuka vävnaden och tandsten i tandköttsfickorna. Detta görs hos tandläkaren eller tandhygienisten, men till övervägande del hos en tandhygienist.

Andra riskmarkörer har enligt forskning visat att en koppling finns mellan tandlossningssjukdom och diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa typer av cancer samt rökning och snusning. Upptäcks inte sjukdomen och tandköttsfickor i god tid och du drabbas av tandlossning i svår grad kan det krävas att du remitteras till en specialist inom tandlossning (parodontolog). I dessa fall kan det bli aktuellt med operationer längs tandköttet för bättre insyn och åtkomst av bakterier och sjuk vävnad som sen avlägsnas. Regelbundna kontroller och fortsatt stödbehandling följer därefter för att säkerställa att du är på god väg till en utläkning av de sjuka tandfickorna.


Kan tandköttsfickor läka?

Den orala hälsan kan på kort tid förbättras om egenvården hemma är optimal och du följer den vårdrutin som rekommenderas. Går man på regelbundna efterkontroller och fortsatt stödbehandling 2-4 gånger om året kan man få ett friskt tandkött och uppnå en god utläkning av tandfickor. Är sjukdomen grav kan det krävas mer omfattande terapier och tätare intervaller mellan behandlingarna. Det är av stor vikt att komma ihåg att tandlossning och fördjupade tandköttsfickor är en kronisk sjukdom, detta innebär att om din munhygien brister kan sjukdomen uppträda på nytt. Om du röker är risken att få fördjupade tandfickor större och har du en pågående tandlossningssjukdom kan rökning göra att den förvärras. Läkning efter behandling blir dessutom svårare eftersom rökning försämrar genomblödningen och immunförsvaret.


Går det att förebygga fördjupade tandfickor?

Det man bör ha med sig som tumregel är att tandvården finns tills för att stötta, behandla och hjälpa mot sjukdomsprogression, men dina vårdrutiner hemma lägger grunden för att lyckandefrekvensen ska vara hög. Att ta hand om munhälsan och att dagligen hålla rent förebygger tandköttsfickor och tandsten särskilt om du har rätt hjälpmedel och använder de instruktioner du har fått av vårdgivande personal, tandläkare eller tandhygienist. Genom optimal egenvård och fortsatt stödbehandling kan en god utläkning av tandfickor fås och vid en rutinundersökning kan man följa tandfickornas svar på behandling. Rökstopp ökar prognosen för att erhålla goda resultat av behandlingarna.

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.